آخرین اخبار : 

ارسال مقاله

تاریخ آغاز ارسال مقاله  01/05/1403

محورهای کنگره جهت ارائه مقاله:

1-  رویکـردهای جدید و تجربیـات بین المللی سرمـایه گذاری در صنعت سلامت (ساخت ، تجهیز و بهـره برداری ) ، بررسی چالشـها و راهکارهای افزایش مشـارکت‌های مردمی

2- رویکـردها و تکنولـوژی های نوین مدیریت ، طـراحی، ساخت و تجهیز بیمارستانهـای دوستـدارسالمند

3- مدیـریت نگهداشت ، انرژی ، تاسیسـات و بهداشت در بیمارستانهـای تخصصی

4- رویکردها و تکنولوژی های نوین مدیریت طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای هوشمند

5- تاب آوری بیمارستـانها در حوادث و بلایا از دیدگاههای مدیریتی ، تجهیـزات پزشکی و بهداشتی

6- طـراحی و مدیـریت بیمارستانها از دیدگاه استانداردهای بهـداشت محیط و حـرفه ای

7- تجهیـزات پزشکی نوین در بیمارستانهای آینـده

لیست ارسال مقاله :

  • افرادی که در نگارش مقاله همکاری داشته اند: (تا 4 نفر)

  • Accepted file types: jpg, pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, Max. file size: 5 MB.