آخرین اخبار : 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

  • خانم کریمی مشاور ریاست و مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • خانم مهندس طباطبایی ریاست دبیرخانه و معاون مدیریت اجرایی کنگره
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
  • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره