آخرین اخبار : 

تقویم کنگره

کنگره در 2 روز 17 و 18 مهر ماه 1403 از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد ازظهر در سالن همایشهای رازی واقع در اتوبان همت جنب برج میلاد برگزار می گردد.

تاریخ دریافت کارت همایش :     07/17 / 1403در سالن همایش

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1403/07/17

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1403/05/01

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1403/07/01