آخرین اخبار : 

تقویم کنگره

کنگره در 2 روز 29 و 30 آبانماه از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد ازظهر در سالن همایشهای رازی واقع در اتوبان همت جنب برج میلاد برگزار می گردد.

تاریخ دریافت کارت همایش :     08/29/ 1401 در سالن همایش

توضیح : تاریخ دریافت کارت صبح روز اول کنگره واقع در سالن همایشهای رازی می باشد

تاریخ اتمام دریافت کارت همایش:       1401/08/29

تاریخ شروع دریافت چکیده مقاله:      1401/07/08

تاریخ پایان دریافت چکیده مقاله:         1401/08/08
تاریخ شروع دریافت اصل مقاله:      4 روز پس از دریافت پس از دریافت نامه تاییدیه چکیده مقاله