آخرین اخبار : 

توضیحات و راهنمای ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات :

آغاز ارسال مقالات از 01/05/1403

تمام مراحل دریافت، ثبت، داوری و پیگیری آخرین وضعیت مقالات ارسالی از طریق پایگاه كنگره انجام می شود.

پیش از ارسال مقاله، لازم است به عنوان یك كاربر در پایگاه كنگره ثبت نام صورت پذیرد.

خلاصه مقالات محدودیت کلمات نداشته و هرجه کامل تر باشند امکان داوری دقیق تر میسر خواهد بود.تاكید می شود خلاصه مقالات شامل مقدمه و هدف، روش پژوهش، نتایج و بحث باشد و از به كار بردن جملاتی مانند نتایج در كنگره ارائه خواهد شد خودداری گردد.

درج خلاصه مقالات به زبان فارسی الزامی و انگلیسی اختیاری است

از ارسال مقالاتی كه قبلاً به هر دوشكل ارائه و منتشر شده خودداری شود.

پس از ثبت مقاله  به ستاد اجرای با شماره تماس 021-77653705 اطمینان حاصل نمایید.

پس از داوری مقالات، پذیرش یا عدم پذیرش و نحوه ارائه ( شفاهی یا پوستر) از طریق پست الكترونیك  اعلام خواهد شد. لذا درج شماره همراه و آدرس ایمیل الزامی می باشد.

ارائه مقالات در كنگره می تواند به زبان فارسی و یا انگلیسی اختیاری باشد.

مسئولیت مطالب از نظر علمی بر عهده نگارنده (گان) مقاله است.

لیست ارسال مقاله :

  • افرادی که در نگارش مقاله همکاری داشته اند: (تا 4 نفر)

  • Accepted file types: jpg, pdf, doc, docx, rtf, zip, rar, Max. file size: 5 MB.