آخرین اخبار : 

شرایط و نحوه ثبت نام

آغاز ثبت نام از 1403/05/15

شرکت کنندگان آزاد= (فاقد امتیاز بازآموزی) 

روش ثبت نام .

1-جهت ثبت نام آنلاین در این سایت لازم است که  پس از تکمیل ثبت نام ( آنلاین) تصویر رسید واریزیا واریزهای خود را در قسمت آپلود تصویر فیش،( فیشهای) واریزی بارگزاری کرده و ارسال و ثبت نام را تایید کنید. و سپس با شماره 021-77653705 تماس و تایید ثبت نام خود را جویا شوید.

شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه ثبت نام شرکت کنندگان که نیاز به امتیاز بازآموزی ندارند:

(بانک ملی به شماره کارت 6037997599609865 و یا شماره حساب 0108344538001   بنام شرکت خورشید تجهیز) 

در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir و شناسه برنامه 196165 مراجعه و ثبت نام و را واریز آنلاین نمایند.توجه :   رسید واریز سامانه آموزش مداوم را نیز بارگزاری نمایند.( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به حضور دو روز در کنگره می باشد).

توجه داشته باشید بدون بارگزاری فیش واریز، ثبت نام  و صدور کارت شما انجام نمیگیرد. 

  حتما از طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

آخرین مهلت ثبت نام   1403/07/05

 گروه هدف بازآموزی در سامانه جامع آموزش مداوم کشور مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این برنامه