آخرین اخبار : 

شرایط و نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام :

 وجه ثبت نام: کلا ً 300 هزار تومان

شرکت کنندگان آزاد (فاقد امتیاز بازآموزی) = 300/000تومان به حساب خورشید تجهیز

متقاضیانی که در آموزش مداوم ثبت نام و واریز کرده اند  : 100/000 تومان به حساب خورشید تجهیز 

ثبت نام به دو روش زیر انجام پذیر است.

1-جهت ثبت نام آنلاین در این سایت لازم است که  پس از تکمیل ثبت نام ( آنلاین) تصویر رسید واریزیا واریزهای خود را در قسمت آپلود تصویر فیش،( فیشهای) واریزی بارگزاری کرده و ارسال و ثبت نام را تایید کنید. 

شماره حساب و شماره کارت جهت واریز وجه ثبت نام:

(بانک ملی به شماره کارت 6037997599609865 و یا شماره حساب 0108344538001   بنام شرکت خورشید تجهیز) 

2- دریافت فرم ثبت نام از همین سایت، تکمیل و واریز وجه ثبت نام طبق بند 2 فرم و   ارسال فیش بانکی و فرم ثبت نام به فکس دبیرخانه به شماره 021- 77653700 ویا ایمیل به آدرس info@hospitalbuild.ir  و دریافت تاییدیه تلفنی  از دبیرخانه. شماره دبیرخانه(3-02177653701 )

 

در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir و شناسه برنامه 196165 مراجعه و ثبت نام و را واریز آنلاین نمایند.توجه : افرادی که در سامانه آموزش ثبت نام و واریز می نمایند ، فقط مبلغ 100هزار تومان به حساب خورشید تجهیز واریز و علاوه بر بارگزاری این رسید ، رسید واریز سامانه آموزش مداوم را نیز بارگزاری نمایند.( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به حضور دو روز در کنگره می باشد).

  حتما از طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

آخرین مهلت ثبت نام   1402/07/12

 گروه هدف بازآموزی در سامانه جامع آموزش مداوم کشور مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این برنامه

کد         رشته                                 امتیاز                 مبلغ(ریال)

]19175[ مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10                   2600000

]1916[ مهندسی بهداشت محیط | دکترا 10                         2600000

]14175[ مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10  2000000

]1437[ مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10        2000000

]1017[ بهداشت حرفه اي   | کاردانی 10                            2000000

]1014[ بهداشت محيط  | کاردانی 10                                 2000000

]11275[ مهندسي بهداشت محيط     | کارشناسی 10         2000000

]11345[ مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10         2000000

]1726[ طب اورژانس*  | تخصص 10                                   2600000

]1120[ مديريت خدمات بهداشتي درماني  کارشناسی 10      2000000

]1961[ سالمت در باليا و فوريت ها | دکترا 10                      2600000

]1957[ سياست گذاري سالمت | دکترا 10                         2600000

]1926[ مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 10             2600000

]1441[ مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 10 2000000

]1947[ اقتصاد سالمت   | دکترا 10                                   2600000

]1422[ اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 10                   2000000

]1476[ مهندسي بيمارستان    | کارشناسی ارشد 10         2000000

]1443[ مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10               2000000

]1141[ مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10       2000000

]1123[ مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10             2000000

]1410[ پرستاری* | کارشناسی ارشد 7                           2000000

]1110[ پرستاری* | کارشناسی 7                                   2000000

]1920[ پرستاری* | دکترا 7                                            2000000

]1510[ پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 7                   2000000