آخرین اخبار : 

شرایط و نحوه ثبت نام

ثبت نام تا پایان روز  25 /8 تمدید شد

نحوه ثبت نام :

ثبت نام به دو روش زیر انجام پذیر است.

1- ثبت نام در پایگاه اینترنتی. ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.hospitalbuild.ir (عضویت و ثبت نام) مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نموده، واریز بانکی مبلغ 150/000 تومان وجه ثبت نام و ارسال فیش به فکس دبیرخانه به شماره 021- 77653700 و یا ایمیل به آدرس info@hospitalbuild.ir و  از دبیرخانه تایید گرفته شود.

 

2- دریافت فرم ثبت نام از همین سایت، تکمیل و واریز وجه ثبت نام طبق بند 2 و   ارسال فیش بانکی و فرم ثبت نام به فکس دبیرخانه به شماره 021- 77653700 ویا ایمیل به آدرس info@hospitalbuild.ir  و دریافت تاییدیه تلفنی  از دبیرخانه. شماره دبیرخانه(3-02177653701 )

 

در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir ( در این کنگره بالاترین سطح امتیاز درنظر گرفته شده) مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام و واریز نمایند.( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به حضور دو روز در کنگره می باشد).

  حتما از طریق تماس با دبیرخانه از ثبت نام و واریز خود مطمئن شوید .

تماس با دبیر خانه(3-77653701-021) و فکس دبیرخانه(021-77653700)

آخرین مهلت ثبت نام   1401/08/20

 

شناسه برنامه جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم  154841
رشته مربوطه و کد رشته امتیاز
]19175 ]مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10
1916 ]مهندسی بهداشت محیط | دکترا 10
 ]11275 ]مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10
]11345 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10
]14175 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10
]1437 ]مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10
]1017 ]بهداشت حرفه اي | کاردانی 10
]1014 ]بهداشت محيط | کاردانی 10
 ]1120 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 10
2/2 ]1961 ]سالمت در باليا و فوريت ها | دکترا 10
 ]1957 ]سياست گذاري سالمت | دکترا 10
]1926 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 10
]1441 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 10
]1422 ]اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 10
]1947 ]اقتصاد سالمت | دکترا 10
]1141 ]مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10
 ]1123 ]مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10
]1476 ]مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10
 ]1443 ]مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10