آخرین اخبار : 

عضویت و ثبت نام

 زمان ثبت نام به اتمام رسیده. از این پس به اسامی ثبت نام شده ، ترتیب اثر و صدور کارت داده نخواهد شد.

لطفا پس از مطالعه کامل، به لینک عضویت و ثبت نام در پایین همین صفحه مراجعه شود

الف – متقاضیان امتیاز باز آموزی باید در سامانه آموزش مداوم به سایت www.ircme.ir مراجعه نموده و درصورت بودن گروه هدف در این برنامه (گروه هدف امتیاز بازآموزی در پایین همین صفحه ذکر شده)،  پس از ثبت نام و واریز وجه امتیاز (فقط و فقط بصورت آنلاین )،ثبت نام کنند.و از طریق تماس با دبیر خانه کنگره (3-02177653701 )تایید دریافت نمایند.

توجه: سامانه آموزش مداوم از پذیرش فیش بانکی معذور است . ( دریافت امتیاز بازآموزی مشروط به ثبت نام و حضور دو روز در کنگره میباشد. 

 

ب ثبت نام و صدور کارت و گواهی حضور به یکی از دو روش ذیل ثبت نام نمایند:

1-تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه 150/000 تومان بابت صدور کارت و گواهی حضور ، طبق بند 2 فرم و ارسال فرم و فیش بانکی به دبیرخانه از طریق ایمیل به آدرس :  info@hospitalbuild.ir   یا فکس به شماره :021-77653700 و دریافت تایید از دبیرخانه

2- ثبت نام آنلاین( روش راحت تر) ، واریز بانکی وجه 150/000 تومان بابت صدور کارت و گواهی حضور به شماره کارت موجود درسایت  و بارگزاری رسید فیش بانکی و گرفتن تاییده از دبیرخانه.

((شماره حساب  و شماره کارت جهت واریز وجه ثبت نام : 0108344538001 و شماره کارت 9865-9960-9975-6037  بانك ملي شعبه پيام انقلاب در وجه شركت خورشيد تجهيز،،،شماره شبا IR760170000000108344538001 ))

(حتما از ثبت نام خود ازطریق تماس با دبیرخانه به شماره  3-02177653701  اطمینان حاصل فرمایید).

((دانلود فرم ثبت نام ))

دریافت کارت حضور ، روز اول کنگره،

ساعت شروع کنگره 8 صبح الی5 بعداز ظهر

عضویت و ثبت نام

 

گروه هدف در سامانه آموزش مداوم- شناسه برنامه جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم 154841

گروه هدف باز آموزی و رشته مربوطه و کد رشته

امتیاز
19175 مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10
1916 مهندسی بهداشت محیط | دکترا 10
11275 مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10
11345 مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10
14175 مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10
1437 مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10
1017 بهداشت حرفه اي | کاردانی 10
1014 بهداشت محيط | کاردانی 10
 1120 مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 10
2/2 – 1961 سالمت در باليا و فوريت ها | دکترا 10
 1957 سياست گذاري سالمت | دکترا 10
1926مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 10
1441 مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 10
1422 اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 10
1947 اقتصاد سالمت | دکترا 10
1141 مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10
 1123 مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10
1476 مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10
 1443 مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10