آخرین اخبار : 

دانلود فرم ثبت نام

ثبت نام تا پایان روز چهارشنبه 25 /8 تمدید شد

توجه : افرادی که نیاز به امتیاز باز آموزی دارند ،حتما ابتدا شخصاً در سامانه آموزش مداوم  (www.ircme.ir)   ثبت نام و واریز آنلاین جهت کسب امتیاز نموده و سپس اقدام به ثبت نام و واریز وجه در این سایت کنند .

دانلود فرم ثبت نام

(( راحت ترین روش ثبت نام آنلاین و بارگزاری فیش از طریق همین سایت است))

فرم ثبت نام و فیش واریز باید به شماره021-77653700 فکس و تایید آنرا از دبیرخانه با شماره77653701-3 دریافت نمایید.

 

 شناسه برنامه 154841 جهت ثبت نام در سامانه آموزش مداوم (www.ircme.ir)
رشته مربوطه و کد رشته امتیاز
]19175 ]مهندسي بهداشت حرفه ای | دکترا 10
1916 ]مهندسی بهداشت محیط | دکترا 10
 ]11275 ]مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10
]11345 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10
]14175 ]مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10
]1437 ]مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10
]1017 ]بهداشت حرفه اي | کاردانی 10
]1014 ]بهداشت محيط | کاردانی 10
 ]1120 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 10
2/2 ]1961 ]سالمت در باليا و فوريت ها | دکترا 10
 ]1957 ]سياست گذاري سالمت | دکترا 10
]1926 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 10
]1441 ]مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 10
]1422 ]اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 10
]1947 ]اقتصاد سالمت | دکترا 10
]1141 ]مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(| کارشناسی 10
 ]1123 ]مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10
]1476 ]مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10
 ]1443 ]مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10