آخرین اخبار : 

محورهای کنگره فارسی/English

en-97-hospital

محورهای هفتمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

محورهای كنگره :

  • 1- رویکـردهای جدید و تجربیـات بین المللی سرمـایه گذاری در صنعت سلامت (ساخت ، تجهیز و بهـره برداری ) ، بررسی چالشـها و راهکارهای افزایش مشـارکت‌های مردمی
  • 2- رویکـردها و تکنولـوژی های نوین مدیریت ، طـراحی، ساخت و تجهیز بیمارستانهـای دوستـدارسالمند
  • 3- مدیـریت نگهداشت ، انرژی ، تاسیسـات و بهداشت در بیمارستانهـای تخصصی
  • 4- رویکردها و تکنولوژی های نوین مدیریت طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای هوشمند
  • 5- تاب آوری بیمارستـانها در حوادث و بلایا از دیدگاههای مدیریتی ، تجهیـزات پزشکی و بهداشتی
  • 6- طـراحی و مدیـریت بیمارستانها از دیدگاه استانداردهای بهـداشت محیط و حـرفه ای
  • 7- تجهیـزات پزشکی نوین در بیمارستانهای آینـده