آخرین اخبار : 

محورهای کنگره فارسی/English

en-97-hospital

محورهای نهمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات17 و 18 مهرماه 1403

محورهای كنگره :

1.    بیمارستانهای تاب آور، امن وپاسخگو دربحران ،حوادث و بلایا ومقاوم سازی اجزای آنها

2.    رویکردهای جدیدو تجربیات بین المللی درتامین منابع مالی،ساخت،تجهیز و بهره برداری ازبیمارستان و راهکارهای  افزایش مشارکتهای مردمی

3.   طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای بزرگ (Mega Hospitals)

4.   رویکردها و تکنولوژی های نوین طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانهای آینده

5.   تاسیسات نوین بیمارستانی و رویکردهای بهینه کاهش مصرف انرژی در بیمارستانها

6.   تجهیزات نوین در بیمارستانهای آینده

7.   مهندسی نگهداشت و مدیریت منابع فیزیکی و تجهیزات و بازسازی بیمارستانها

8.  چالشها و راهکارهای طراحی و ساخت و تجهیز بیمارستانها